Преподобный кассиан грек угличский чудотворец. Преподобный кассиан грек. Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому

Преподобный Кассиа́н грек, Угличский

Преподобный кассиан грек угличский чудотворец. Преподобный кассиан грек. Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому

Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Уг­лич­ский чу­до­тво­рец, в ми­ру Кон­стан­тин, про­ис­хо­дил из ро­да кня­зей Ман­гуп­ских. Он при­был в Моск­ву в со­ста­ве по­соль­ства к ве­ли­ко­му кня­зю Иоан­ну III вме­сте с ца­рев­ной Со­фи­ей Па­лео­лог.

Ре­шив по­свя­тить свою жизнь на слу­же­ние Бо­гу, пре­по­доб­ный от­кло­нил пред­ло­же­ние остать­ся при дво­ре ве­ли­ко­го кня­зя и по­се­лил­ся у Ро­стов­ско­го епи­ско­па Иоаса­фа. Ко­гда епи­скоп уда­лил­ся на по­кой в Фе­ра­пон­тов мо­на­стырь, за ним по­сле­до­вал Кон­стан­тин.

В оби­те­ли пре­по­доб­ный про­во­дил стро­гую по­движ­ни­че­скую жизнь.

Мо­на­ше­ство он при­нял по­сле чу­дес­но­го ноч­но­го ви­де­ния пре­по­доб­но­го Мар­ти­ни­а­на, по­буж­дав­ше­го при­нять по­стриг. Через неко­то­рое вре­мя свя­той Кас­си­ан оста­вил мо­на­стырь и неда­ле­ко от го­ро­да Уг­ли­ча, при сли­я­нии Вол­ги и Уч­мы, ос­но­вал оби­тель в честь Успе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Сла­ва о пре­по­доб­ном ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась, и “на­ча­ли мно­зи лю­ди при­хо­ди­ти бла­го­сло­ве­ния ра­ди и ви­де­ти пу­стын­но­люб­ное жи­тель­ство и бе­се­до­ва­ти с ним”. Свя­той Кас­си­ан всех при­ни­мал с лю­бо­вью, на­став­ляя на путь спа­се­ния “ти­хи­ми сло­ве­сы”.

Пре­по­доб­ный скон­чал­ся в глу­бо­кой ста­ро­сти 2 ок­тяб­ря 1504 го­да. В Уг­лич­ской ле­то­пи­си за­пи­са­но мно­го чу­дес, про­ис­шед­ших по мо­лит­вам пре­по­доб­но­го, в част­но­сти, за­щи­та им сво­ей оби­те­ли от поль­ских во­и­нов в 1609–1611 го­дах.

Пол­ное жи­тие пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на гре­ка, Угличского чудотворца

Пре­по­доб­ный Кас­си­ан Грек, Уг­лич­ский чу­до­тво­рец, в ми­ру Кон­стан­тин, был по­том­ком гре­че­ских кня­зей Ман­гуп­ских (Ма­нук­ских). Кон­стан­тин по­лу­чил зна­чи­тель­ное, по сво­е­му вре­ме­ни, об­ра­зо­ва­ние.

В Моск­ву из Кон­стан­ти­но­по­ля он при­был в 1478 го­ду в со­ста­ве по­соль­ства, со­про­вож­дав­ше­го ца­рев­ну Со­фию – неве­сту ве­ли­ко­го кня­зя мос­ков­ско­го Иоан­на III Ва­си­лье­ви­ча, ко­то­рая до­во­ди­лась пле­мян­ни­цей гре­че­ским ца­рям Иоан­ну и Кон­стан­ти­ну Па­лео­ло­гам.

Он изъ­явил же­ла­ние остать­ся в Рос­сии. Ве­ли­кий князь пред­ла­гал ему «го­ро­да и об­ла­сти в про­корм­ле­ние и зем­ли в об­дер­жа­ние», но он сми­рен­но ока­зал­ся от это­го, ибо су­е­та при­двор­ной жиз­ни тя­го­ти­ла его серд­це, ис­кав­шее уеди­не­ния и ино­че­ско­го слу­же­ния Бо­гу.

С раз­ре­ше­ния ве­ли­ко­го кня­зя Иоан­на III он отра­вил­ся в Ро­стов Ве­ли­кий, где пер­вое вре­мя на­хо­дил­ся при ар­хи­епи­ско­пе Иоаса­фе (Обо­лен­ском).

Ко­гда же ар­хи­епи­скоп ре­шил оста­вить свою ка­фед­ру и по­се­лить­ся в Фе­ра­пон­то­вом Бе­ло­зер­ском мо­на­сты­ре, в ко­то­ром при­нял ра­нее мо­на­ше­ский по­стриг, то князь Кон­стан­тин с ра­до­стью по­сле­до­вал за ним.

Здесь гре­че­ский князь по­лу­чил воз­мож­ность для мо­лит­вен­но­го уеди­не­ния и жиз­ни в бо­го­мыс­лии и чте­нии Свя­щен­но­го Пи­са­ния. Мо­на­ше­ство он при­нял по­сле чу­дес­но­го ноч­но­го ви­де­ния, в ко­то­ром быв­ший игу­мен оби­те­ли Мар­ти­ни­ан (по дру­гим ис­точ­ни­кам – пре­по­доб­ный Фе­ра­понт) по­веле­вал ему по­стричь­ся. И вско­ре князь Кон­стан­тин был удо­сто­ен ино­че­ско­го об­ра­за с на­ре­че­ни­ем име­ни Кас­си­ан.

Слу­чи­лось ему од­на­жды с неко­то­ры­ми из бра­тии вый­ти из оби­те­ли и плыть по Вол­ге к го­ро­ду Уг­ли­чу. Не до­хо­дя до него за 15 верст, по­лю­би­лось ему жи­во­пис­ное ме­сто на бе­ре­гу Вол­ги, непо­да­ле­ку от впа­де­ния в нее реч­ки Уч­мы. Там во­дру­зил он крест и по­ста­вил се­бе хи­жи­ну.

Сла­ва о пре­по­доб­ном ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лась, и «на­ча­ли мно­зи лю­ди при­хо­ди­ти бла­го­сло­ве­ния ра­ди и ви­де­ти пу­стын­но­люб­ное жи­тель­ство и бе­се­до­ва­ти с ним». Свя­той Кас­си­ан, всех при­ни­мая с лю­бо­вью, на­став­лял на путь спа­се­ния «ти­хи­ми сло­ве­сы».

С раз­ре­ше­ния кня­зя Ан­дрея он ос­но­вал здесь ино­че­скую оби­тель в честь Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Вме­сте с несколь­ки­ми мо­на­ха­ми, при­шед­ши­ми с ним из Фе­ра­пон­то­ва мо­на­сты­ря, он по­стро­ил в этом ме­сте Успен­ский храм, по­ло­жив­ший на­ча­ло Учем­ской оби­те­ли.

Впо­след­ствии во вре­мя силь­но­го па­вод­ка, ко­гда Вол­га вы­шла из бе­ре­гов, храм по­лу­чил зна­чи­тель­ные по­вре­жде­ния.

То­гда пре­по­доб­но­му Кас­си­а­ну на по­мощь вновь при­шел князь уг­лич­ский Ан­дрей, с ко­то­рым пре­по­доб­но­го свя­зы­ва­ла не толь­ко лич­ная друж­ба, но и узы ду­хов­но­го род­ства, ибо он был вос­при­ем­ни­ком кня­же­ско­го сы­на Ди­мит­рия.

Мо­на­стырь с хра­мом бы­ли пе­ре­не­се­ны на дру­гое ме­сто, непо­да­ле­ку от преж­не­го, но бо­лее без­опас­ное. Но­вый храм был освя­щен во имя свя­то­го про­ро­ка Иоан­на Пред­те­чи и стал при­ход­ским для близ­ле­жа­щих се­ле­ний. Пре­по­доб­ный Кас­си­ан в те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни под­ви­зал­ся в ос­но­ван­ной им оби­те­ли.

С ми­ром ото­шел ко Гос­по­ду пре­по­доб­ный Кас­си­ан в глу­бо­кой ста­ро­сти 2 ок­тяб­ря 1504 го­да. Свя­тые мо­щи его бы­ли по­гре­бе­ны в том же мо­на­сты­ре.

По­сле сво­ей бла­жен­ной кон­чи­ны пре­по­доб­ный Кас­си­ан был про­слав­лен мно­го­чис­лен­ны­ми чу­де­са­ми, о чем сви­де­тель­ству­ют за­пи­си Уг­лич­ской ле­то­пи­си, в част­но­сти, за­щи­та им сво­ей оби­те­ли от поль­ских во­и­нов в 1609–1611 гг. Служ­ба пре­по­доб­но­му Кас­си­а­ну на­пи­са­на и пе­ре­да­на в дар оби­те­ли 17 мая 1686 го­да бла­го­че­сти­вым сы­ном мос­ков­ско­го свя­щен­ни­ка Ми­ха­и­лом Пиме­но­вым, о чем со­об­ща­ет­ся в ру­ко­пи­си, со­хра­нив­шей­ся в Уг­ли­че.

Чу­дес­ным об­ра­зом бы­ла на­пи­са­на ико­на бла­жен­но­го Кас­си­а­на. Некто иерей Си­ме­он, ху­до­же­ством жи­во­пи­сец, дал обе­ща­ние на­пи­сать ее, но впал в тяж­кую бо­лезнь и до двух лет не мог ис­пол­нить сво­е­го обе­та.

При­шел он на­ко­нец к игу­ме­ну Гер­мо­ге­ну и спра­ши­вал его: «Как на­чер­тать об­раз пре­по­доб­но­го?» Игу­мен дал ему хар­тию, на ко­то­рой на­пи­са­но бы­ло, как изо­бра­жать бла­жен­но­го Кас­си­а­на; раз­мыш­ляя о том, чтобы ис­пол­нить пред­при­ня­тое им де­ло, за­снул иерей и уви­дел во сне лик свя­то­го стар­ца, на­чер­тан­ный на при­го­тов­лен­ной им дос­ке; ему ка­за­лось, что и у од­ра его сто­ит инок, со­вер­шен­но по­доб­ный это­му об­ра­зу.

Яв­лял­ся и мно­гим дру­гим бла­жен­ный Кас­си­ан, не за­бы­вал же и сво­ей оби­те­ли, да­руя ей не толь­ко бла­га ду­хов­ные, но и вре­мен­ные, через то сви­де­тель­ствуя о непре­стан­ном сво­ем по­кро­ви­тель­стве со­бран­ной им бра­тии.

Па­мять пре­по­доб­но­го Кас­си­а­на празд­ну­ет­ся 2/15 ок­тяб­ря – день пре­став­ле­ния и 21 мая/3 июня – день те­зо­име­нит­ства.

Источник: https://azbyka.ru/days/sv-kassian-uglichskij-grek

Псаломщик – <

Преподобный кассиан грек угличский чудотворец. Преподобный кассиан грек. Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче Кассиа́не, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ восприе́м бо крест и после́довав Христо́ви,/ твори́л еси́ за́поведи Его́ тща́тельне.// Те́мже ны́не со А́нгелы ра́дуется, преподо́бне, дух твой.

Ин тропарь, глас 4:

Ве́тхаго Ри́ма име́я воспита́ние,/ держа́ву оте́чества своего́, град Мангу́пский, оста́вль,/ и нивочто́же вмени́л еси́ княже́ние/ и сла́ву маловре́менную су́етнаго ве́ка Христа́ ра́ди,/ и па́че земна́го бога́тства избра́ бога́тство себе́ Небе́сное и сла́ву ве́чную/ возвы́сив ум свой к Бо́гу,/ и житие́ свое́ со А́нгелы вожделе́л еси́ восприя́ти,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ и Богоспаса́емаго Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и близ в преде́лех о́бласти его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ню всели́вся,/ и оби́тель пресла́вну в честь Бо́жия Ма́тере воздви́гл еси́,/ и в ней те́ло свое́ предложи́в, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Кассиа́не,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

Днесь пресве́тло красу́ется сла́внейший Углеч град,/ це́рковь же Бо́жия Ма́тере вельми́ ра́дуется,/ име́я многоцеле́бныя в себе́ мо́щи вели́каго чудотво́рца,/ преподо́бнаго Кассиа́на, возсия́вшаго от Ри́ма,/ я́коже со́лнце, всему́ ми́ру, издале́ча просвеща́ющаго ве́рных сердца́,/ и́мже украси́ Бог це́рковь Ма́тере Свое́я./ Те́мже ны́не мо́лим тя:/ бу́ди покрови́тель и засту́пник непобеди́мый/ от вся́ких бед гра́ду на́шему/ и всем ве́рным храни́лище,/ притека́ющим в дом Бо́жия Ма́тере и кла́няющимся тебе́,/ преподо́бне уго́дниче Христо́в Кассиа́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Днесь град Углеч тобо́ю хва́лится,/ в конце́х бо его́ пресве́тло, я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́/ и чудесы́ твои́ми вся озари́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ Кассиа́не преподо́бне,/ за град Углеч и оби́тель сию́,/ и всяк град, и страну́, и лю́ди,/ и́же ве́рою тебе́ почита́ющия,// и о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 5:

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ возсия́л еси́ в Ру́сстей земли́, о́тче Кассиа́не,/ и я́ко бога́тство драгоце́ннаго би́сера/ прии́де к нам от ве́тхаго Ри́ма/ и доше́д Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ и близ его́ Боже́ственным смотре́нием/ оби́тель всече́стну возгради́л,/ и це́рковь Ма́тере Бо́жия чуднови́дну созда́,/ и созва́ и́нок мно́жества,/ с ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу/ изба́вити град сей от ва́рварскаго плене́ния,/ и междоусо́бныя бра́ни, и о́гненнаго запале́ния невреди́ма соблюди́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Ин кондак, глас 4:

Я́коже пресве́тлое со́лнце,/ возсия́ нам от Ри́ма и к ца́рскому гра́ду дости́гл еси́,/ преблаже́нне о́тче Кассиа́не,/ и А́нгельски в Ру́сстей земли́ пожи́л еси́,/ и дре́вних по́стник на высоту́ воздержа́ния востече́,/ и в пусты́ни Учме, близ Богоспаса́емаго гра́да Углеча,/ оби́тель пресла́вну и́ноком , во спасе́ние сооружи́,/ и храм благоле́пен Пречи́стей Богома́тери Ду́хом Бо́жиим уясни́,/ и в ней тобо́ю Бог прославля́ется,/ и ны́не моли́тися Го́сподеви не преста́й о ста́де свое́м,/ и́же мно́гими по́ты и труды́ стяжа́л еси́/ изба́вити его́ от всех обстоя́ний лука́ваго,/ и от вся́ких скорбе́й и бед невреди́му сохрани́тися,/ и нам, рабо́м твои́м, грехо́в проще́ние моли́твами твои́ми получи́ти,/ и гра́ду твоему́ Углечу от напа́стей вся́ческих/ и находя́щих паде́ний, гне́вом Бо́жиим пра́ведным, свободи́тися умоли́,// преподо́бне и Богому́дре о́тче Кассиа́не.

Ин кондак, глас 8:

Я́ко светоза́рная звезда́, прише́л еси́ от восто́ка на за́пад,/ оста́вль оте́чество и княже́ние твое́ Христа́ ра́ди,/ и в ца́рствующий град Москву́ прише́л еси́,/ и, промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ Углеча гра́да дости́гл еси́,/ и, близ его́, над Во́лгою реко́ю, в пусты́ни Учме всели́вся,/ оби́тель сотвори́л еси́, и це́рковь созда́,/ и созва́ мона́хов во спасе́ние;/ с ни́миже моли́ о нас, чту́щих па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кассиа́не.

Молитва первая

О преподо́бне о́тче наш Кассиа́не, вели́кий подви́жниче и уго́дниче Христо́в! Услы́ши нас, гре́шных, тебе́ ве́рою и любо́вию призыва́ющих, и вонми́ проше́нием на́шим.

Я́коже ты оте́чество твое́ и княже́ние любве́ ра́ди Бо́жия оста́вил еси́ и от Росси́йскаго самоде́ржца дае́мыя тебе́ гра́ды и ве́си не прия́л еси́, да Вы́шнее нетле́нное насле́дие получи́ши, та́ко и нас, грехолю́бно в су́етном ми́ре сем стра́нствующих, моли́твами твои́ми к любви́ Бо́жией наста́ви и обрати́ ум наш ко внима́нию те́хже Небе́сных по́честей, да не прельща́емся тле́нными сего́ ми́ра красо́тами. О блаже́нне о́тче Кассиа́не, ты, вели́ким воздержа́нием и бде́нием плоть твою́ ду́ху покори́в, сотвори́л еси́ ю́ чи́стый сосу́д Свята́го Ду́ха. Испроси́ и нам благода́ть сию́, да, плотски́я по́хоти попра́вше, духо́вно и богоуго́дно поживе́м в сие́ вре́мя, да́нное нам для приобрете́ния ве́чных неизрече́нных сокро́вищ. О вели́кий трудолю́бче и уго́дниче Бо́жий, я́ко име́яй дар зубны́я и о́чныя боле́зни цели́ти, огне́вицы же и долголе́тныя ра́ны, и вся́кия разслабле́ния врачева́ти, и от наси́лий бесо́вских стра́ждущих избавля́ти, исцели́ у́бо на́ша стра́сти душе́вныя и облегчи́ нестерпи́мыя боле́зни теле́сныя, от бед и напа́стей защити́, избавля́я нас от вся́каго искуше́ния и наси́льства диа́воля в жи́зни сей; в час же исхо́да душ на́ших предста́ни нам, вели́кий засту́пниче, и, прогна́в темностра́шныя зра́ки лука́вых духо́в, путево́дствуй нас до превы́спренняго Престо́ла вели́чества Бо́жия, да та́мо, узре́вше неизрече́нную сла́ву Христа́ Бо́га на́шего, возблагодари́м тя, толи́каго предста́теля и засту́пника, и, с тобо́ю ку́пно соединя́яся ли́ком святы́х, согла́сно и единоду́шно чи́стою любо́вию воспое́м и просла́вим Безнача́льную Единосу́щную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О всесвяты́й, преподо́бный и Богоно́сный о́тче наш Кассиа́не, уго́дниче преизря́дный Христо́в, услы́ши нас, ны́не моля́щихся тебе́ в час сей, недосто́йных и многогре́шных рабо́в твои́х (имя рек), ве́рою тя призыва́ющих и моле́бное принося́щих тебе́ пе́ние.

Тя хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ем: ско́ро Влады́це Небе́сному предста́ни и преподо́бнеи свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о нас, гре́шных, и от Него́ щедро́тство благода́ти пода́ждь нам и приими́ нас во свое́ заступле́ние, от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия ви́димых и неви́димых враг освобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трство борю́щих нас погубля́я и отгоня́я во всей жи́зни на́шей, до́ндеже есмы́ в житии́ сем. Помози́ нам, гре́шным, в настоя́щем сем житии́ и в бу́дущем ве́це, о́тче преподо́бие Кассиа́не, и приими́ со воздыха́нием от души́ и се́рдца моле́ние тебе́ принося́щих, наде́емся бо на твою́ ми́лость: не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твое́й по́мощи и заступле́ния. Умоли́ Христа́ Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех на́ших грехо́в, ели́ко согреши́хом от ю́ности на́шея во всем житии́ на́шем де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми на́шими чу́вствы, и во исхо́де душ на́ших помози́ нам, гре́шным: умоли́ Христа́ Бо́га, всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити нас возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, и спасе́нны ко Христу́ предста́ви нас, и в век бу́дущий Боже́ственнаго Христо́ва Ца́рствия сподо́би ны получи́ти моли́твами твои́ми, о́тче Кассиа́не, да всегда́ прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ моли́твенное предста́тельство, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Источник: http://diak.ortox.ru/*_prepodobnym/view/id/1173039

3 июня. Преподобный Кассиан грек, Угличский, чудотворец

Преподобный кассиан грек угличский чудотворец. Преподобный кассиан грек. Тропарь преподобному Кассиану греку, Угличскому

Церковный календарь. 3 июня (21 мая по ст. стилю)

Троицкая родительская суббота, день особого поминовения усопших

Сегодня в календаре мы видим, что особо прославляется Владимирская икона Божией Матери. Этот праздник установлен в память о спасении Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521 году.

Однако в связи с тем, что в этом году Троицкая родительская суббота выпала на 3 июня, в богослужебном плане торжества в честь Владимирского образа Божией Матери были перенесены на прошедший четверг, 19 мая.

Это также касается поминаемых сегодня святых равноапостольных царя Константина Великого и матери его, святой царицы Елены, живших в III–IV веках.

А также мы творим память:

Блгвв. кнн. Константина (Ярослава Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев (XII в.).

Прп. Кассиана грека, Угличского, чудотворца (XV в.).

Празднуется обретение мощей блж. Андрея Симбирского (Огородникова) в 1998 году.

Прославляются соборы: Карельских, Симбирских и Уфимских святых.

И иконы Божией Матери: Тупичевская-Ростовская;  Владимирская (Заоникиевская); Владимирская (Ростовская); Сырковская; Владимирская (Красногорская, Черногорская); Флорищевская; Владимирская (Оранская); «Умиление» Псково-Печерская.

Именинников мы поздравляем с днем ангела!

Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с преподобным Кассианом греком, Угличским чудотворцем. В миру он носил имя Константин, был потомком греческих князей Мангупских. Константин получил значительное по своему времени образование.

В Москву из Константинополя он прибыл в 1478 году в составе посольства, сопровождавшего царевну Софию – невесту великого князя Московского Иоанна III Васильевича, которая доводилась племянницей греческим царям Иоанну и Константину Палеологам. Он изъявил желание остаться в России.

Великий князь предлагал ему «города и области в прокормление и земли в обдержание», но он смиренно отказался от этого, ибо суета придворной жизни тяготила его сердце, искавшее уединения и иноческого служения Богу.

С разрешения великого князя Иоанна III он отравился в Ростов Великий, где первое время находился при архиепископе Иоасафе (Оболенском). Когда же архиепископ решил оставить свою кафедру и поселиться в Ферапонтовом Белозерском монастыре, в котором принял ранее монашеский постриг, то князь Константин с радостью последовал за ним.

Здесь греческий князь получил возможность для молитвенного уединения, жизни в богомыслии и чтении Священного Писания. Монашество он принял после чудесного ночного видения, в котором бывший игумен обители повелевал ему постричься. И вскоре князь Константин был удостоен иноческого образа с наречением имени Кассиан.

Случилось ему однажды с некоторыми из братии выйти из обители и плыть по Волге к городу Угличу. Не доходя до него пятнадцать верст, полюбилось ему живописное место на берегу Волги, неподалеку от впадения в нее речки Учмы. Там водрузил он крест и поставил себе хижину.

Слава о преподобном широко распространилась, и «начали мнози люди приходити благословения ради и видети пустыннолюбное жительство и беседовати с ним». Святой Кассиан, всех принимая с любовью, наставлял на путь спасения «тихими словесы».

С разрешения князя Андрея он основал здесь иноческую обитель в честь Успения Пресвятой Богородицы. Вместе с несколькими монахами, пришедшими с ним из Ферапонтова монастыря, он построил в этом месте Успенский храм, положивший начало Учемской обители.

Впоследствии, во время сильного паводка, когда Волга вышла из берегов, храм получил значительные повреждения. Тогда преподобному Кассиану на помощь вновь пришел князь Угличский Андрей, с которым преподобного связывали не только личная дружба, но и узы духовного родства, ибо он был восприемником княжеского сына Димитрия.

Монастырь с храмом были перенесены на другое место, неподалеку от прежнего, но более безопасное. Новый храм был освящен во имя святого пророка Иоанна Предтечи и стал приходским для близлежащих селений. Преподобный Кассиан в течение долгого времени подвизался в основанной им обители.

С миром отошел ко Господу преподобный Кассиан в глубокой старости 2 октября 1504 года. Святые мощи его были погребены в том же монастыре.

После своей блаженной кончины преподобный Кассиан был прославлен многочисленными чудесами, о чем свидетельствуют записи Угличской летописи, в частности описывающей защиту им своей обители от польских воинов в 1609–1611 годах.

Чудесным образом была написана икона блаженного Кассиана. Некто иерей Симеон, живописец, дал обещание написать ее, но впал в тяжкую болезнь и до двух лет не мог исполнить своего обета.

Пришел он, наконец, к игумену Гермогену и спрашивал его: «Как начертать образ преподобного?» Игумен дал ему хартию, на которой было написано, как изображать блаженного Кассиана; размышляя о том, чтобы исполнить предпринятое им дело, священник заснул и увидел во сне лик святого старца, начертанный на приготовленной им доске; ему казалось, что и у одра его стоит инок, совершенно подобный этому образу.

Однако во время реформы 1764 года монастырь был упразднен. После этого храмы монастыря были обращены в приходские. В лютую годину безбожных гонений ХХ века храмы были совсем закрыты и использовались не по назначению. В конце 30-х годов монастырь был взорван.

После заполнения Рыбинского водохранилища в 1940 году территория монастыря была практически затоплена, осталась узкая коса на мелководье, на которой находятся руины храмов.

На холме из разбитых кирпичей, который остался от разрушенной Успенской соборной церкви, возле места, где находятся мощи преподобного Кассиана Грека, в 1989 году установили поклонный крест, а в 1993-м построили памятную часовню. Такова печальная правда ХХ века.

Преподобне отче Кассиане, моли Бога о нас!

Диакон Михаил Кудрявцев

Источник: https://tv-soyuz.ru/peredachi/tserkovnyy-kalendar-3-iyunya-2017g

WikiMedForum.Ru
Добавить комментарий